Begrippenlijst

Waardebegrippen taxaties verzekering

Voor taxaties ten behoeve van de verzekering hanteert Goldbaum de volgende waardebegrippen:

Herbouwwaarde
Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw -op dezelfde locatie en naar constructie, afwerking en indeling gelijkwaardig- onmiddellijk na de gebeurtenis.

Nieuwwaarde
Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen en gebruiksklaar opstellen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Vervangingswaarde
Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen en gebruiksklaar opstellen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.

Verkoopwaarde
Het bedrag dat bij verkoop in het normale verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw – met uitzondering van de grond – verkregen zou kunnen worden.

Sloopwaarde
Het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw, verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen.

Dagwaarde
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van gelijke kwaliteit en met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door gebruik of slijtage dan wel technische en/of economische veroudering.

Functionele vervangingswaarde
Onder functionele vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit en staat van onderhoud gelijkwaardige zaken, uitgerust voor de huidige bestemming.

Functionele herbouwwaarde
Onder functionele herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming.

Waardebegrippen commerciële taxaties

Voor taxaties voor commerciële doeleinden hanteert Goldbaum de volgende waardebegrippen:

Actuele waarde (conform “Besluit actuele waarde” ten behoeve van toepassing in de jaarrekening)
Onder actuele waarde van activa of passiva wordt verstaan: “de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde”. Als actuele waarde waartegen activa en passiva in de jaarrekening kunnen worden gewaardeerd, komt, afhankelijk van de soort activa of passiva dan wel van de omstandigheden, in aanmerking de vervangingswaarde, bedrijfswaarde, marktwaarde of opbrengstwaarde. Indien materiële vaste activa of immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de vervangingswaarde. Waardering geschiedt tegen de bedrijfswaarde indien en zolang deze lager is dan de vervangingswaarde. Waardering geschiedt tegen de opbrengstwaarde indien de rechtspersoon heeft besloten de materiële of immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, te verkopen. Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de marktwaarde. Indien activa, niet zijnde financiële instrumenten, die opbrengsten kunnen opleveren als belegging, worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de marktwaarde. Als benadering van de marktwaarde kan de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen worden gehanteerd.

Vervangingswaarde
Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: “het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een actief dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander actief te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft”.

Bedrijfswaarde
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan: “de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf.

Opbrengstwaarde
Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: “het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van nog te maken kosten”.

Marktwaarde
Onder de marktwaarde wordt verstaan: “het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn”.

Reële waarde
Onder de regels van de International Financial Reporting Standards (IFRS) dient bij waardering op basis van geherwaardeerde waarde (herwaarderingsmodel) te worden uitgegaan van de reële waarde op het moment van herwaardering. Volgens IAS 16 en IAS 40 wordt de reële waarde (marktwaarde) gedefinieerd als: “het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld in een zakelijke objectieve transactie tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn”.

Onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik
Onder de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze en bij gelijkblijvende locatie en gebruik, zal kunnen opbrengen”.

Onderhandse verkoopwaarde
Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen”.

Liquidatiewaarde
Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij een gedwongen openbare verkoop, op een door de wet voorgeschreven wijze, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen”.

Executiewaarde
Onder de executiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder enige voorbereiding van betekenis, op een door de wet voorgeschreven wijze, zal kunnen opbrengen”.

Waarde in het economische verkeer
Onder de waarde in het economische verkeer wordt verstaan: “het bedrag gelijk aan de prijs die bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed”.

Huurwaarde
Onder de huurwaarde van een zaak wordt verstaan: “het bedrag dat de huurder verschuldigd is aan de verhuurder als redelijke tegenprestatie voor het uitsluitend gebruik van de zaak, uitgaande van de voor dat soort zaken meest gebruikelijke voorwaarden en condities”.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

 

Vestiging Amsterdam
Amsteldijk 194
1079 LK Amsterdam

Vestiging Arnhem
Parkstraat 29
6828 JC Arnhem